วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

มาตรฐานการต่อสาย LAN

การเข้าสาย LAN
อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการเข้าหัวมีดังนี้
ก. คีมเข้าหัว
ข. คัตเตอร์, มีด, คีม
ค. เคเบิลแอนาไลเซอร์ (Cable Analyzer)

วิธีการทดลอง
1. ให้นศ. นําหัว RJ-45 ขึ้นมาแล้วเทียบตําแหน่งที่จะกําหนดใช้ต่อไปดังรูป


2. จับปลายด้านหนึ่งของสาย UTP แล้วใช้คัตเตอร์ปลอกสายพลาสติกที่หุ้มสายสัญญาณออก (ข้อแนะนํา ไม่ควรปลอกสายพลาสติกออกเกิน ฝ นิ้ว) ดังรูป
3. คลี่สายสัญญาณออกเป็นคู่ (จะได้สี่คู่) ดังรูป
4. จัดเรียงสายสัญญาณที่ได้ให้เรียงสี ตามมาตรฐานการเข้าหัวแบบ TIA/EIA 568B (ดูรูปมาตรฐานการ เข้าหัวประกอบ -- ดานบน)
5. นําสายสัญญาณที่จัดเรียงสีแล้วสอดเข้าในหั ว RJ-45 ตามตําแหน่งที่กําหนดไว้ (ดูรูปมาตรฐานการ เข้าหัวประกอบ – ด้านบน)
ข้อแนะนํา ควรสอดสายสัญญาณให้ลึกที่สุด เพื่อให้สายสัญญาณเข้าไปจนถึงส่วนหัวของหัว RJ-45 และควรให้ส่วนด้านท้ายมีพลาสติกติดเข้ามาในหัว RJ-45 ดังรูปรูปนี้ใช้มาตรฐานแบบ TIA/EIA 568A
มุมมองจากด้านล่าง


6. นําหัว RJ-45 สอดเข้าในคีมเข้าหัว ดังรูป ก. และจุดที่คีมจะกดลงมาที่หัว RJ-45 จะเป็นดังรูป

ข. และกดที่ด้ามคีมเพื่อเข้าหัวStraight-through Cable
สายสัญญาณแบบ Straight-through ถูกใช้ในลักษณะการเชื่อมต่อแบบ PC สู่ HUB, HUB สู่Router, HUB สู่ HUB (ผ่าน Uplink port) สายแบบ Straight-through จะมีตําแหน่งสีของสายสัญญาณที่ เหมือนกันทั้งสองานของเส้นสัญญาณ ดังรูป

มาตรฐาน TIA/EIA 568A และ 568B

การเข้าหัวสาย UTP นั้นมีอยู่สองมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้คือ TIA/EIA 568A และ 568B ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียงลำดับสายจะแสดงดังตารางและรูปด้านล่าง

สาย UTP และหัวเชื่อมต่อแบบ RJ-45
การทำสายแพทช์คอร์ดหรือสายที่เชื่อมระหว่างฮับกับคอมพิวเตอร์นั้น ปลายทางทั้งสองข้างจะต้องเข้าตามมาตรฐาน TIA/EIA 568B ส่วนสายครอสโอเวอร์หรือสายที่เชื่อมระหว่างฮับกับฮับหรือคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์นั้น ปลายสายด้านหนึ่งต้องเข้าแบบ TIA/EIA 568A ส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งต้องเข้าแบบ TIA/EIA 568B

ไม่มีความคิดเห็น: